panoptes

PANOPTES

„PANOPTES” (2014)

PL

Obserwowane nocą okna kamienic stały się architektonicznymi ramami, w których możemy dostrzec fragmenty prywatnego życia ich lokatorów. Zarejestrowane z ukrycia sylwetki przemieszczających się postaci wypełniają transparentne płaszczyzny rozświetlonych pomieszczeń. Anektowane w ten sposób obrazy zostały udostępnione na dużym ekranie, a podglądający samych siebie widzowie przejęli na moment role obserwatorów.

Kompozycja, która powstała w wyniku zestawienia ze sobą zapisów wideo, odsłania przed odbiorcami intymną opowieść o obecności i współistnieniu mieszkańców Przasnysza. Jednocześnie zarejestrowane bez wiedzy obserwowanych osób obrazy wprowadzają widza w problematykę panoptyzmu, skłaniając do refleksji nad zasadnością nieustającej obserwacji, jakiej jesteśmy poddani w miejskim środowisku.

Projekcja został wyświetlona na fasadzie miejskiego ratusza, świeckiej twarzy miasta.

Podziękowania dla kuratora Eulalii Domanowskiej

Muzyka: Hubert Napiórski
www.astipalearecords.pl.tl
www.hubertnapiorski.pl.tl

„PANOPTES” (2014)

EN

The windows of the tenement houses observed at night became a frame in which we can see fragments of the private lives of their tenants. The inhabitants, recorded with a hidden camera, fill the frames of lit rooms. The images reacted in this way were displayed on a large screen, and the viewers watching themselves took on the roles of observers for a moment.

The composition, which was created as a result of compilation of all video recordings, reveals to the recipients an intimate story about the presence and coexistence of the inhabitants of the city of Przasnysz. At the same time, the images recorded without the knowledge of the observed people introduce the viewer to the problem of panoptism, prompting reflection on the legitimacy of continuous observation to which we are subjected in the urban environment.

The projection was displayed on the facade of the city hall, the secular face of the city.

Thanks to the curator Eulalia Domanowska
Music: Hubert Napiórski